DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ GTP

Otázky označené * jsou povinné
Tento diagnostický nástroj obsahuje 36 otázek a je navržen tak, aby potvrdil vaši práci související se správou a řízením Božího díla a ukázal vám oblasti pro možné zlepšení. Pokud na následující otázky odpovíte ano, předpokládáme, že nepotřebujete další pomoc. Pokud odpovíte ne, nebo nevím, doporučíme vám nástroj nebo šablonu, která vám pomůže.
Dodržování předpisů
1. Představenstvo a generální ředitel se řídí každoročním procesem pro podávání zákonem požadovaných informací ohledně dodržování zákonných předpisů, včetně každoročních prohlášení o střetu zájmů a související dokumentace.
2. Instituce dodržuje standardy místní skupiny vykazatelnosti a udržuje každoroční akreditaci.
3. Představenstvo a generální ředitel přijmou Příručku zásad představenstva (PZP), která nabízí přehled správy a exekutivních rolí a odpovědností, a podle potřeby ji na každém zasedání zreviduje, aby činnost organizace přinášela čest Bohu.
Závazky
4. Představenstvo, generální ředitel, zaměstnanci a dobrovolníci podepisují každoroční potvrzení svého závazku dodržovat Prohlášení o víře a účelu, hodnotách a kodexu chování organizace.
5. Představenstvo, generální ředitel a vedoucí pracovníci se zavazují účastnit se čtvrtletních zasedání představenstva osobně nebo online (plánováno rok předem) a také schůzí výborů (podle potřeby).
6. Představenstvo slouží jako „správci“ a generální ředitel a zaměstnanci budou plnit své povinnosti, jak je uvedeno v přehledu pěti modelů řízení představenstvem.
Podobnost Kristu
7. Představenstvo, generální ředitel a zaměstnanci se zavazují k duchovní praxi vyznání hříchů, půstu a modlitby jednotlivě i společně.
8. Představenstvo, generální ředitel, zaměstnanci a dobrovolníci si na každém zasedání udělají čas na čtení Písma, ztišení, sdílení a prosby.
9. Jak je uvedeno v PZP, představenstvo bude činit členy představenstva a generálního ředitele vykazatelnými za projevování křesťanského chování a generální ředitel bude vést zaměstnance k vykazatelnosti za projevování křesťanského chování.
Rozvoj
10. Představenstvo si na každém výročním zasedání vyhradí čas na učení a rozvoj.
11. Zaměstnanci načrtnou plány osobního a profesního rozvoje ve svém výročním dokumentu o věrných činnostech (3D).
12. Dobrovolníci budou rozvíjeni prostřednictvím čtvrtletní interakce zaměřené na jejich osobní a profesní rozvoj.
Kontrola
13. Představenstvo používá postup výběru členů představenstva a šablonu pohovoru, aby zajistilo dodržování postupu při jmenování oddaných, věřících a kompetentních členů.
14. Představenstvo schvaluje roční plán výdajů (rozpočet), který je propojen s programy, čtvrtletními zprávami a výroční nezávislou finanční kontrolou nebo auditem.
15. Generální ředitel implementuje vhodné finanční kontroly navržené nezávislými auditory a/nebo skupinou vzájemné vykazatelnosti, jako jsou zprávy o výdajích, zásady týkající se oznamovatelů a další související položky.
Pravomoci
16. Předsednictvo používá matici pro identifikaci kandidátů; uvádí věk, pohlaví a etnickou rozmanitost, aby bylo možné zajistit širokou škálu schopností a odborných znalostí.
17. Každý zaměstnanec nebo dobrovolník má před zahájením služby k dispozici popis práce, který nastiňuje strukturu podávání zpráv, požadované dovednosti a odpovědnosti.
18. Před pohovorem musí noví zaměstnanci poskytnout dva charakterové posudky a dvě doporučení jako zaměstnanců a musí s nimi hovořit alespoň tři členové představenstva nebo zaměstnanci.
Péče
19. Představenstvo, generální ředitel a zaměstnanci na výročním zasedání dají na přední místo čas pro duchovní zamyšlení, ztišení, sociální a strategické činnosti.
20. Generální ředitel a zaměstnanci si při každoročním výjezdu vyhradí čas pro duchovní zamyšlení, ztišení o samotě, společenské a strategické činnosti.
21. Na každém setkání proběhne check-in a check-out, aby se zajistilo, že se organizace stará o lidi, a přitom zůstává věrná svému účelu.
Komunikace
22. U všech čtvrtletních materiálů pro radu a měsíčních schůzek zaměstnanců je potřeba předem zaslat agendu a pomocné materiály, z každého setkání a zasedání se pořizuje zápis, který se archivuje.
23. Generální ředitel a zaměstnanci poskytují čtvrtletní stručný přehled pro představenstvo a zprávy pro každý výbor.
24. Generální ředitel a zaměstnanci udržují fungující webovou stránku a poskytují výroční zprávu, která obsahuje finanční výkazy, infografiku programu a informace o dopadu.
Kultura
25. Generální ředitel a zaměstnanci každoročně stanovují věrné činnosti, za něž budou vykazatelní a budou je uvádět v každoročním dokumentu stanovení směru (3D) pro každého zaměstnance.
26. Představenstvo provede po každém zasedání hodnocení, jednou ročně sebehodnocení a zajistí, aby zaměstnanci dostávali roční hodnocení výkonu.
27. Generální ředitel bude provádět záměrné činnosti, aby zavedl konkrétní kulturu (například „s vámi“ v GTP).
Krize
28. Představenstvo má písemný plán nástupnictví (nebo jej zahrnuje v Příručce zásad představenstva) pro případ náhlé změny na pozici generálního ředitele.
29. Představenstvo řídí rizika tím, že každoročně nastiňuje potenciální rizika a postup jejich řešení (nebo je zahrnuje do PZP).
30. Generální ředitel má připravený plán péče o představenstvo, zaměstnance nebo dobrovolníky zapojené do práce služby, kteří potřebují náhlou pomoc.
Spolupráce
31. Členové představenstva budou sloužit ve výborech představenstva se zastoupením zaměstnanců.
32. Představenstvo řídí tím, že dbá na účel organizace a dbá na vykazatelnost generálního ředitele ve vztahu k plnění cílů organizace a mapování strategií instituce.
33. Generální ředitel bere v potaz roční plány, podává čtvrtletní zprávy o pokroku a dohlíží na každodenní práci zaměstnanců a dobrovolníků.
Příspěvek
34. Představenstvo, generální ředitel, zaměstnanci a dobrovolníci dávají podle svých možností, aby bylo možné pokračovat v poslání.
35. Představenstvo, generální ředitel, zaměstnanci a dobrovolníci chápou svou roli a odpovědnost při motivování ostatních k účasti tím, že sami dávají a pomáhají realizovat účel organizace.
36. Představenstvo, generální ředitel, zaměstnanci a dobrovolníci spravují informace partnerů bezúhonně a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.
Chcete-li obdržet kopii svých odpovědí s odkazy na šablony, uveďte prosím informace dále. Vezměte prosím na vědomí, že vaše informace uchováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Powered by QuestionPro