DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ GTP

Otázky označené * sú povinné
Táto pomôcka s 36 otázkami je navrhnutá tak, aby utvrdila Vašu prácu súvisiacu s riadením a správou Božieho diela a ukázala Vám oblasti možného zlepšenia. Usudzujeme, že ak pri nasledujúcich otázkach odpoviete "áno", nepotrebujete ďalšiu asistenciu. Ak zakliknete "nie" alebo "neviem" na niektorú z otázok, odporúčime Vám nástroje alebo postupy, ktoré Vám môžu pomôcť.
Dodržovanie predpisov
1. Predstavenstvo a generálny riaditeľ sa riadia každoročným procesom pre podávanie zákonom požadovaných informácií, ohľadom dodržiavania zákonných predpisov, vrátane každoročných prehlásení o strete záujmov a súvisiacej dokumentácie.
2. Inštitúcia dodržiava štandardy miestnej skupiny zodpovednosti a udržuje každoročnú akreditáciu.
3. Predstavenstvo a generálny riaditeľ príjmu Príručku zásad predstavenstva (PZP), ktorá ponúka prehľad správy a exekutívnych rolí a zodpovedností a podľa potreby ich na každom zasadnutí zreviduje, aby činnosť organizácie prinášala česť Bohu.
Záväzky
4. Predstavenstvo, generálny riaditeľ, zamestnanci a dobrovoľníci podpisujú každoročné potvrdenie svojho záväzku dodržovať Prehlásenie o viere, účele, hodnotách a kódexe správania sa organizácie.
5. Predstavenstvo, generálny riaditeľ a vedúci pracovníci sa zaväzujú zúčastniť sa štvrťročného zasadnutia predstavenstva osobne alebo online (plánované rok vopred) a tiež schôdze výboru (podľa potreby).
6. Predstavenstvo slúži ako „správca“ a generálny riaditeľ a zamestnanci budú plniť svoje povinnosti, ako je uvedené v prehľade piatich modelov riadenia predstavenstvom.
Podobnosť Kristovi
7. Predstavenstvo, generálny riaditeľ a zamestnanci sa zaväzujú k duchovnej praxi vyznania hriechov, pôstu a modlitby jednotlivo aj spoločne.
8. Predstavenstvo, generálny riaditeľ, zamestnanci a dobrovoľníci si na každom zasadnutí urobia čas na čítanie Písma, stíšenie, zdieľanie a prosby.
9. Ako je uvedené v PZP, predstavenstvo bude stanovovať členov predstavenstva a generálneho riaditeľa zodpovednými za prejavovanie kresťanského správania a generálny riaditeľ bude viesť zamestnancov k zodpovednosti za prejavovanie kresťanského správania.
Rozvoj
10. Predstavenstvo si na každom výročnom zasadnutí vyhradí čas na učenie a rozvoj.
11. Zamestnanci načrtnú plány osobného a profesionálneho rozvoja vo svojom výročnom dokumente o verných činnostiach (3D).
12. Dobrovoľníci budú rozvíjaní prostredníctvom interakcie zameranej na ich osobný a profesijný rozvoj.
Kontrola
13. Predstavenstvo používa postup výberu členov predstavenstva a šablónu pohovoru, aby zabezpečilo dodržovanie postupu pri vymenovaní oddaných, veriacich a kompetentných členov.
14. Predstavenstvo schvaľuje ročný plán výdajov (rozpočet), ktorý je prepojený s programami, štvrťročnými správami a výročnou nezávislou finančnou kontrolou alebo auditom.
15. Generálny riaditeľ implementuje vhodné finančné kontroly navrhnuté nezávislými audítormi a / alebo skupinou vzájomnej zodpovednosti ako sú správy o výdajoch, zásady týkajúce sa oznamovateľov a ďalšie súvisiace položky.
Právomoci
16. Predsedníctvo používa maticu pre identifikáciu kandidátov; uvádza vek a etnickú rozmanitosť, aby bolo možné zabezpečiť širokú škálu schopnosti a odborných znalostí.
17. Každý zamestnanec alebo dobrovoľník má pred zahájením služby k dispozícii popis práce, ktorý načrtáva štruktúru podávania správ, požadovaných zodpovedností a schopností.
18. Pred pohovorom musia noví zamestnanci poskytnúť dva charakterové posudky a dve odporúčania ako zamestnancov a musia s nimi hovoriť aspoň traja členovia predstavenstva alebo zamestnanci.
Starostlivosť
19. Predstavenstvo, generálny riaditeľ a zamestnanci na výročnom zasadnutí dajú na predné miesto čas pre duchovné zamyslenie, stíšenie, sociálne a strategické činnosti.
20. Generálny riaditeľ a zamestnanci si pri každoročnom výjazde vyhradia čas pre duchovné zamyslenia, stíšenie v samote, spoločenské a strategické činnosti.
21. Na každom stretnutí prebehne check-in a check-out, aby sa zabezpečilo, že sa organizácia stará o ľudí, a pritom zostáva verná svojmu účelu.
Komunikácia
22. U všetkých štvrťročných materiálov pre radu a mesačných schôdzok zamestnancov je potrebné vopred zaslať agendu a pomocné materiály, z každého stretnutia a zasadnutia sa vykoná zápis, ktorý sa archivuje.
23. Generálny riaditeľ a zamestnanci poskytujú štvrťročný stručný prehľad pre predstavenstvo a správy pre každý výbor.
24. Generálny riaditeľ a zamestnanci udržujú fungujúcu web stránku a poskytujú výročnú správu, ktorá obsahuje finančné výkazy, infografiku programu a informácie o dopade.
Kultúra
25. Generálny riaditeľ a zamestnanci každoročne stanovujú verné činnosti, za ktoré budú zodpovední a budú ich uvádzať v dokumente stanovujúcom smer (3D) pre každého zamestnanca.
26. Predstavenstvo vykoná po každom zasadnutí hodnotenie, raz ročne sebahodnotenie a zabezpečí, aby zamestnanci dostávali ročné hodnotenie výkonu.
27. Generálny riaditeľ bude vykonávať zámerné činnosti, aby zaviedol konkrétnu kultúru (napríklad „s vami“ v GTP).
Kríza
28. Predstavenstvo má písomný plán nástupníctva (alebo ho zahrňuje v Príručke zásad predstavenstva) pre prípad náhlej zmeny na pozícii generálneho riaditeľa.
29. Predstavenstvo riadi riziká tým, že každoročne načrtáva potenciálne riziká a postup ich riešenia (alebo ich zahrňuje do PZP).
30. Generálny riaditeľ má pripravený plán starostlivosti o predstavenstvo, zamestnancov alebo dobrovoľníkov zapojených do práce služby, ktorí potrebujú náhlu pomoc.
Spolupráca
31. Členovia predstavenstva budú slúžiť vo výboroch predstavenstva so zastúpením zamestnancov.
32. Predstavenstvo sa riadi tým, že dbá na účel organizácie a dbá na zodpovednosť generálneho riaditeľa vo vzťahu k plneniu cieľov organizácie a mapovania stratégií inštitúcie.
33. Generálny riaditeľ berie do úvahy ročné plány, podáva štvrťročné správy o pokroku a dohliada na každodennú prácu zamestnancov a dobrovoľníkov.
Príspevok
34. Predstavenstvo, generálny riaditeľ, zamestnanci a dobrovoľníci dávajú podľa svojich možností, aby bolo možné pokračovať v poslaní.
35. Predstavenstvo, generálny riaditeľ, zamestnanci a dobrovoľníci chápu svoju rolu a zodpovednosť pri motivovaní ostatných k účasti tým, že sami dávajú a pomáhajú realizovať účel organizácie.
36. Predstavenstvo, generálny riaditeľ, zamestnanci a dobrovoľníci spravujú informácie partnerov bezúhonne a v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.
Ak chcete získať kópiu svojich zodpovedností s odkazmi na šablóny, uveďte prosím informácie ďalej. Vezmite prosím na vedomie, že vaše informácie uchovávame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
Powered by QuestionPro